Blog d'actualitat del sector públic

Benvingut al blog de continguts del Sector Públic de Fornell Consultors. Aquí trobaràs informació de tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques. Aquest contingut només està disponible en català.

Funció Pública Ajuntament ven nau industrial. Està subjeta a IVA?

Ajuntament ven nau industrial. Està subjeta a IVA?

Plantejament Es procedirà a la venda d’un bé municipal consistent en una parcel·la al polígon industrial on hi ha construïda una nau. L’ajuntament ve traient processos de venda de parcel·les municipals (mitjançant subhasta o concurs depenent de si és patrimonial o patrimoni públic del sòl) amb freqüència, per la qual cosa s’aplica l’IVA en les…

llegir més
Funció Pública Places temporals no incloses en procés d’estabilització?

Places temporals no incloses en procés d’estabilització?

Plantejament La Llei 20/2021 és clara en exigir que en el procés de consolidació regit pel concurs de mèrits s’han d’incorporar totes les places que reuneixen els requisits, sense cap exclusió, configurant aquesta vinculació com una facultat reglada desproveïda de discrecionalitat, és a dir, la administració pública competent no pot excloure cap plaça ni cap…

llegir més
Funció Pública Retribució de jornades extraordinàries a funcionaris

Retribució de jornades extraordinàries a funcionaris

Plantejament Durant la pandèmia, una funcionària auxiliar administrativa vinculada a l’àrea de padró i urbanisme d’aquest ajuntament, va estar de baixa, no cobrint-se el seu lloc transitòriament, per la qual cosa els altres tres auxiliars es van distribuir el seu treball, assumint noves funcions i treballant més hores de les previstes en la jornada laboral,…

llegir més
Funció Pública IRPF retribucions funcionaris

Nou: IRPF retribucions funcionaris, per sentència

En relació amb la imputació a l’IRPF de les quantitats percebudes per un funcionari municipal corresponents a les hores extraordinàries reconegudes mitjançant sentència, la DGT assenyala que s’han d’imputar al període impositiu en què la resolució judicial adquireixi fermesa. Per això, el contribuent ha de presentar una autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora…

llegir més
Funció Pública personal subrogat de neteja

Estabilitzar les places de personal subrogat de neteja?

Plantejament Estem immersos en el procés d’estabilització de diversos empleats d’aquest ajuntament, conforme a la Llei 20/2021. Tenim 7 places de netejadora que actualment estan a temps parcial i, encara que la majoria d’elles enllacen contractes de 6 mesos, l’ajuntament s’està plantejant externalitzar el servei de neteja mitjançant l’oportú contracte administratiu de prestació de serveis.…

llegir més
Funció Pública primes per jubilació

Aplicació de les primes per jubilació

Plantejament L’ajuntament va aprovar el 2020 un pla de racionalització de recursos humans per al període 2021-2022, en el qual es contempla la percepció de primes per jubilació voluntària per edat, tal com està previst en els articles 95 i 96 de l’acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris, aplicable a aquesta entitat…

llegir més
Funció Pública indefinits no fixos

Sentència de la Unió Europea sobre indefinits no fixos

Que hagin estat qualificats com a indefinits no fixos després d’una sanció a l’Administració per la utilització abusiva de la contractació temporal, no modifica la naturalesa d’aquests contractes, que es poden extingir quan l’Administració cobreixi la plaça.   Un treballador que va estar vinculat a la Universitat de Barcelona per diversos contractes de treball de…

llegir més
Corporativa política de medio ambiente

Compromesos amb el medi ambient

Des de Fornell Consultors apostem pel respecte del medi ambient. Reconeixem la sostenibilitat com un factor de vital importància i hem implementat la nostra política d’empresa, amb la finalitat d’adequar tots els nostres procediments i assegurar-ne la posada en marxa, en tots i cadascun dels serveis que oferim als nostres clients del despatx. El nostre compromís amb la reducció de l’impacte…

llegir més
Fiscal novedades campaña de la Renta 2021

Novetats per a la Campanya de la Renda 2021

Alça dels trams de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a les rendes més altes, la major vigilància de les inversions en criptomonedes o les ajudes per a les persones afectades pel volcà de La Palma. En concret, augmenta dos punts del tipus estatal que grava les rendes del treball de…

llegir més
Fiscal documentación Renta 2021

Documentació necessària per a la Renda 2021

T’informem de la documentació necessària perquè els nostres assessors fiscals puguin elaborar la teva declaració de la Renda 2021. Documentació necessària per realitzar la teva declaració de Renda 2021 UNITAT FAMILIAR: Identificació de totes les persones que formen part de la unitat familiar (cònjuges, fills, néts, avis..) així com les seves circumstàncies personals (nivell d’ingressos,…

llegir més
Funció Pública Concha Gallén

Propera jubilació Concha Gallén

La nostra companya CONCHA GALLÉN, sòcia del nostre despatx, es jubila el pròxim 30 d’abril del 2022. Amb una dilatada trajectòria professional, en l’àmbit de l’administració de finques i gestió de patrimonis, ha estat un referent en el nostre despatx professional, en el qual ve prestant els seus serveis des de fa més de 46 anys. La seva…

llegir més
Funció Pública autorització despesa contractes menors

Autorització despesa contractes menors

Al nostre Ajuntament han sorgit alguns dubtes respecte de la regulació dels contractes menors en les Bases d’execució del Pressupost. Consultant alguns models en diverses plataformes ens hem trobat amb què es plantegen dos procediments de contractació diferents per als contractes menors: El primer, que seria el normal, planteja l’ aprovació de la despesa amb…

llegir més
Funció Pública amortització de places ocupades per treballadors indefinits no fixos

Amortització de places de indefinits no fixos

Plantejament Aquest Ajuntament ha aprovat inicialment la modificació de RPT consistent en l’amortització d’una sèrie de places ocupades per treballadors indefinits no fixos, els quals seran cessats en el seu moment. Poden ser cessats o acomiadats? En cas de cessament, tenen dret a indemnització? Resposta Com ja hem indicat en Consultes anteriors, en relació amb…

llegir més
Funció Pública estabilitat pressupostària ajuntaments

Ajustaments a realitzar per al càlcul de l’estabilitat pressupostària amb motiu de l’ aprovació del pressupost municipal

Plantejament Quins ajustos hem de realitzar per al càlcul de l’estabilitat pressupostària amb motiu de l’aprovació del pressupost? Si contemplem la concessió per una altra Administració d’una subvenció rebuda per l’Ajuntament per a una inversió, hem de realitzar l’ajust negatiu en ingressos? En aquest cas, si no tenim altres ajustos que realitzar, resultarà inestabilitat, llevat…

llegir més
Funció Pública relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball i modificació de la plantilla

Plantejament Pel Departament de Personal, en ocasió de l’aprovació d’un Acord de creació de nous llocs de treball, s’ha informat que no és necessària la modificació de la Plantilla Pressupostària atès que existeixen llocs vacants dotats i, per tant, bastarà exclusivament amb l’Informe de la Intervenció General respecte a l’existència de crèdit per a assumir…

llegir més
Funció Pública bestreta de dues mensualitats funcionari

Bestreta de dues mensualitats a un funcionari en la nòmina del qual s’apliquen retencions per embargaments judicials

Sobre la nòmina d’un treballador es practiquen tots els mesos retencions per diversos embargaments judicials. En l’actualitat, aquest treballador sol·licita a l’Ajuntament una bestreta de dues nòmines a retornar en 18 mensualitats conforme al que es preveu en el conveni aplicable al personal funcionari. Es planteja el dubte de si, existint retencions i embargaments judicials,…

llegir més
Funció Pública compensació econòmica per vestuari als policies de paisà

Es reconeix la compensació econòmica per vestuari als policies de paisà

Es reconeix aquesta compensació econòmica per vestuari a tot policia eximit de l’ús de l’uniforme, no només als escortes.   Servei de paisà Aquesta sentència estableix que els policies que presten serveis de paisà en destinacions obligatories d’uniforme estan eximits del seu ús per exigències reglamentàries. Per això, tenen dret a una compensació econòmica per…

llegir més
Funció Pública plens municipals telemàtics

És possible celebrar plens municipals telemàtics una vegada finalitzat l’estat d’alarma?

Un cop exhaurit el període de l’estat d’alarma, és possible la celebrar plens municipals telemàtics?   Marc contextual La celebració de plens municipals telemàtics no està recollida en el nostre reglament orgànic. Pel que, després de l’estat d’alarma ocasionat per la crisi sanitària, i fins i tot havent inculcat el teletreball en moltes empreses. A…

llegir més
Funció Pública despeses per contractació

On s’imputen les despeses per contractació de personal?

Saps on s’imputen les despeses per contractació de personal a les administracions públiques? T’ho expliquem a continuació. Per tal d’afavorir la contractació de personal, les administracions públiques assignen les diferents subvencions rebudes per part de l’Estat en promoure l’ocupació. De la mateixa manera, designen les ajudes a determinats programes socials. La contractació de personal va…

llegir més
Funció Pública reducció de la interinitat

Reducció de la interinitat de l’ocupació pública: Mesures urgents

S’aprova el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública. Després d’analitzar la problemàtica provocada per la falta de convocatòries públiques per a l’estabilització de l’ocupació. Especialment al contracte d’interinitat per vacant en el sector públic.   La normativa pretén garantir el…

llegir més
Funció Pública incompliment en la contractació

Incompliment en la contractació: contractes menors

Aquest article està relacionat amb l’incompliment en la contractació mitjançant contractes menors. Parlem dels requisits a més d’esmentar les possibles conseqüències com l’emissió d’objecció i l’esmena de deficiències.   Expedient de contractació Molts contractes públics no compleixen amb els requisits establerts en l’article 118 de la LCSP sobre l’expedient de contractació en contractes menors. Per quina raó…

llegir més
Funció Pública sol·licitar una excedència

Té dret a sol·licitar una excedència un treballador laboral indefinit no fix?

En aquest article tractem si els treballadors laborals indefinits no fixos tenen o no dret a sol·licitar l’excedència voluntària. Una decisió que pren el treballador per assumptes propis i durant un temps determinat. Durant aquest període podrà dedicar-se a qualsevol activitat tenint en compte diferents factors. Existeixen diferents tipus d’excedències laborals, però en aquest cas,…

llegir més
Funció Pública fórmula proporcional inversa

Licitació pública: Pot considerar-se la fórmula proporcional inversa la millor forma de valoració?

En aquest article es fa referència a la fórmula proporcional inversa a l’hora de presentar una licitació municipal de contractes públics. Una fórmula que estima les ofertes econòmiques i no les baixes produïdes amb la condició d’obtenir una puntuació relativament adequada.   Fórmules per a la valoració Existeixen diferents models de fórmules per a la…

llegir més
Funció Pública complement específic

Increment del complement específic a l’administració pública, pot superar el límit del salari?

En aquest article es fa referència a l’increment del complement específic a determinats col·lectius de l’administració local. A més, es respon a la possible superació o no, del salari màxim establert pel Pla General de 2021.   Per a un major enteniment, suposem que una administració local pretén establir una pujada del complement específic. Per…

llegir més
Fiscal novetats campanya de la Renda 2020

Novetats per a la Campanya de la Renda 2020

Aquestes són les principals novetats en la Campanya de la Renda 2020: S’afegeix un sisè tram d’IRPF afectant rendes de més de 300.000 euros, aplicant un tipus del 24,5% (retribucions, lloguers, premis, indemnitzacions…) Les deduccions per alguns plans de pensions estan limitades com a màxim en 2.000 € a l’any. Els treballadors en ERTO, en…

llegir més
Fiscal documentació Renda 2020

Documentació necessària per a la Renda 2020

T’informem de la documentació necessària perquè els nostres assessors fiscals puguin elaborar la teva declaració de la Renda 2020. Documentació necessària per a realitzar la teva declaració de Renda 2020 UNITAT FAMILIAR: Identificació de totes les persones que formen part de la unitat familiar (cònjuges, fills, néts, avis..) així com les seves circumstàncies personals (nivell…

llegir més
Funció Pública jubilació anticipada dels policies locals

Jubilació anticipada dels policies locals

En aquest article es fa referència a la jubilació anticipada dels policies locals. Així mateix, s’esmentarà la taxa addicional de reposició per avançament de jubilació, així com d’altres característiques relacionades. A Espanya, la jubilació pot ser anticipada depenent de la seva professió i, sempre que es compleixin uns certs requisits. Segons la Seguretat Social: “l’edat…

llegir més
Funció Pública subvencions locals ERTO

Subvencions locals per a persones en ERTO del municipi: és competent l’ajuntament per a la seva concessió?

És competent l’ajuntament per a convocar subvencions a favor dels veïns del municipi que estan en ERTO?   Resposta La regulació en matèria de subvencions d’aplicació a les entitats locals ve determinada bàsicament per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS- i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova…

llegir més
Funció Pública contractes menors LCSP

Contractes menors: Cas i actualització de la LCSP

Aquest article està relacionat amb els contractes menors i l’actualització del Contracte Menor dins de la Nova Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). Una normativa que ha estat modificada recentment.   Contractes menors successius El contracte menor serveix com a eina per a satisfer necessitats concretes i específiques de les Administracions Públiques. En aquest…

llegir més
Funció Pública repercussió indeguda d'IVA

Rectificació de factures per la repercussió indeguda d’IVA en productes relacionats amb la Covid-19

En aquest article es fa referència a la rectificació de factures per part de l’ajuntament per la repercussió indeguda d’IVA en productes relacionats amb la Covid-19.   Marc contextual L’ajuntament abona el 21% d’IVA quan les factures per la compra de material relacionat amb la Covid-19 estan exemptes d’IVA. Per consegüent, l’ajuntament com podria rectificar…

llegir més
Funció Pública retribucions complementàries del personal funcionari

Retribucions complementàries del personal funcionari

En aquest article es fa referència a les retribucions complementàries del personal funcionari de l’administració pública. Després de trobar-se una col·lecció de complements retributius en múltiples nòmines després d’una auditoria en un ajuntament. Els complements retributius aplicats en la nòmina dels funcionaris eren totalment heterogenis (complements de destí, específics i de productivitat). Sent diferent quant…

llegir més
Funció Pública regulació del treball a distància

Aprovada la regulació del treball a distància

El Govern ha aprovat la regulació bàsica del treball a distància per a un total de 2,5 milions d’empleats públics de totes les administracions, després de les negociacions amb les principals organitzacions sindicals del sector públic. Aquesta normativa en matèria de treball a distància en les Administracions Públiques està recollida en el Reial decret llei…

llegir més
Funció Pública regles fiscals

Suspensió de les regles fiscals

La suspensió de les regles fiscals és una mesura, de caràcter extraordinari, que va en línia amb les accions adoptades per la Comissió Europea. L’objectiu és facilitar a les administracions públiques totes les eines per a fer front a la pandèmia i protegir a famílies i empreses. La decisió del Govern permetrà als ajuntaments recórrer…

llegir més
Funció Pública reconeixement funcionària interina

El reconeixement d’una funcionària interina davant l’Administració

Una funcionària interina de l’Ajuntament d’Alacant, denúncia la seva situació laboral després de més de 12 anys prestant serveis de manera ininterrompuda a l’Administració. La recent Sentència 252/2020 de 8 de juny de 2020 (Recurs 813/2019) dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 4 d’Alacant va estimar el recurs plantejat per una funcionària interina de llarga…

llegir més
Funció Pública recurs especial en matèria de contractació

Recurs especial en matèria de contractació

A Catalunya, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, és l’òrgan encarregat de la resolució d’aquest tipus de recursos  – contractes de l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, de les administracions locals catalanes i dels respectius sectors públics  – els quals es poden presentar en el registre de l’òrgan de contractació o de…

llegir més