IRPF retribucions funcionaris

Nou: IRPF retribucions funcionaris, per sentència

En relació amb la imputació a l’IRPF de les quantitats percebudes per un funcionari municipal corresponents a les hores extraordinàries reconegudes mitjançant sentència, la DGT assenyala que s’han d’imputar al període impositiu en què la resolució judicial adquireixi fermesa. Per això, el contribuent ha de presentar una autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora…