Administració Pública. Consultors i advocats especialistes en el sector públic

Som un despatx especialitzat en la prestació de serveis per a l’Administració Pública des de 1.951. Ens dirigim a tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques.

Donem suport i acompanyem als càrrecs amb responsabilitat dins de l’administració pública (gerent, secretari, interventor, tresorer, recursos humans i càrrecs públics).

Oferim un assessorament i gestió integral en tots els entorns de l’Administració Pública. Planifiquem la defensa davant qualsevol jurisdicció.

Contacta amb nosaltres

Informació bàsica sobre protecció de dades: Responsable: Fornell Consultors. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: Mailchimp, com a plataforma d'enviament de newsletters. Drets: Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional. Informació adicional: Pots consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de dades seguint aquest enllaç.

Acompanyament economicofinancer per el sector públic

 • Enviaments telemàtics al Ministeri d’Hisenda i la Generalitat, de la informació econòmica-financera que requereix la normativa vigent.
 • Rendició de comptes a la Sindicatura i Tribunal de comptes.
 • Consultoria personalitzada per a intervenció.
 • Plans economicofinancers.
 • Plans d’ajustos pressupostaris: ingressos/despeses, càrrega financera/endeutament, projeccions a mitjà i llarg termini, anàlisi i avaluació de control intern, anàlisi de gestió de serveis, etc.
 • Plans de viabilitat i sanejament.
 • Comptabilitat pública: registre o revisió comptable, tancaments, etc.
 • Modificacions de crèdit i pressupostos.
administració pública

Urbanisme

 • Redacció de plans i normatives.
 • Desenvolupament i gestió (expropiacions, reparcel·lacions).
 • Suport en procediments complexos de disciplina urbanística.
 • Redacció de planejament i normatives

Responsabilitat Patrimonial de l'Administració

 • Identificar els escenaris que poden donar lloc a responsabilitat patrimonial per part del sector públic en les seves actuacions.
 • Assessorament sobre les accions que poden interposar els interessats per al seu rescabalament i sobre els diferents procediments de responsabilitat extra contractual aplicables.
 • Tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial en fase administrativa i representació lletrada en procediments judicials.

Expedients de contractació

 • Redactar clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques.
 • Assistir a la taula de licitacions i elaborar l’informe tècnic de valoració final.
 • Assessorament legal i tècnic respecte a la Llei de Contractes del Sector Públic i la seva aplicació.
 • Assessorament legal i tècnic respecte a la Llei de Contractes del Sector Públic i la seva aplicació.

Personal a càrrec de l'Administració

 • Plantilla municipal.
 • Organigrama.
 • Relació de Llocs de treball.
 • Valoració de llocs de treball.
 • Nòmina i Seguretat Social.
 • Gestió Capítol I, preparar fitxer per a comptabilitat.
 • Preparació pressupost Capítol I i posteriors revisions.
 • Expedients de contractació i informes tècnics.
 • Configuració de la plantilla i consolidació.
 • Expedients sancionadors.
 • Oferta d’ocupació pública.
 • Comitès d’empresa.
 • Negociació de convenis (assistència a les taules de negociació i paritàries).
 • Contenciosos i Jutjat social.
 • Prevenció de riscos laborals.

Llei orgànica i reglament europeu de protecció de dades

 • Implantació del Reglament i la nova LOPD, Drets Digitals.
 • Consentiments dels tractaments de dades i responsabilitats.
 • Drets d’accés, oposició, limitació, portabilitat, supressió, indemnització i drets.
 • Protocols de videovigilància.
 • Control empresarial entorn laboral i desconnexió digital.
 • Canales de denúncia per la prevenció de delictes.
 • Drets i deures del Delegat de Protecció de dades.
 • Avaluacions de risc i avaluacions d’impacte.

Organització i millores de l'entitat local i entitats dependents

 • Creació de patronats, fundacions, societats municipals.
 • Fusió o supressió de les existents.
 • Creació de serveis d’atenció al ciutadà.
 • Disseny i implantació de sistemes de treball per a l’eficiència.
 • Quadres de comandament integrals o per serveis concrets.

Patrimoni de l'Administració Pública

 • Confecció d’inventaris municipals de béns.
 • Patrimoni municipal del sòl i patrimoni històric-artístic.
 • Actualitzacions i revisions d’inventaris.
 • Expedients d’adquisició i transmissió de béns locals.
 • Expedients de protecció dels béns locals.

Assessorament jurídic i legal

 • Elaboració d’informes i dictàmens sobre les matèries jurídic-administratives més rellevants.
 • Assistència lletrada en procediments judicials contenciosos administratius.

Equip d'especialistes en l'Administració Pública

null
Núria Claramunt
Direcció de Clients i Serveis dirigits a l’Administració
null
Joan Torras
Direcció jurídica i coordinador de l’àrea d’administració pública. Advocat.
null
Luís Berlanga
Tècnic en Administracions. Públiques Direcció de l’Àrea economicofinancera.
null
Albert Fornell
Advocat laboralista expert en Personal Laboral i Personal Funcionari de l’Administració Local.
null
Luisa Díaz
Advocada especialitzada en la Defensa davant la jurisdicció del Contenciós Administratiu.
null
Silvia Jové
Advocada experta en la constitució i dissolució d’empreses públiques.
null
Núria Romay
Direcció Àrea Laboral. Tècnica en Nòmina de personal funcionari i laboral.

A través de l’empresa Fòrum Administracions Públiques som partners del grupo Berger-Levrault (Ábsis, Aytos y Tecnogeo). Referents en solucions de gestió per a Administracions Públiques Locals i de relació amb els ciutadans amb més de 30 anys d’experiència en el mercat. Les seves solucions cobreixen tot el procés de gestió interna d’una entitat en totes les seves àrees i permeten tenir un back office integral i integrat, amb solucions potents, estables i robustes.

Què opinen els nostres clients del sector públic?