Blog d'actualitat del sector públic

Benvingut al blog de continguts del Sector Públic de Fornell Consultors. Aquí trobaràs informació de tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques. Aquest contingut només està disponible en català.

Funció Pública Concha Gallén

Propera jubilació Concha Gallén

La nostra companya CONCHA GALLÉN, sòcia del nostre despatx, es jubila el pròxim 30 d’abril del 2022. Amb una dilatada trajectòria professional, en l’àmbit de l’administració de finques i gestió de patrimonis, ha estat un referent en el nostre despatx professional, en el qual ve prestant els seus serveis des de fa més de 46 anys. La seva…

llegir més
Funció Pública autorització despesa contractes menors

Autorització despesa contractes menors

Al nostre Ajuntament han sorgit alguns dubtes respecte de la regulació dels contractes menors en les Bases d’execució del Pressupost. Consultant alguns models en diverses plataformes ens hem trobat amb què es plantegen dos procediments de contractació diferents per als contractes menors: El primer, que seria el normal, planteja l’ aprovació de la despesa amb…

llegir més
Funció Pública amortització de places ocupades per treballadors indefinits no fixos

Amortització de places de indefinits no fixos

Plantejament Aquest Ajuntament ha aprovat inicialment la modificació de RPT consistent en l’amortització d’una sèrie de places ocupades per treballadors indefinits no fixos, els quals seran cessats en el seu moment. Poden ser cessats o acomiadats? En cas de cessament, tenen dret a indemnització? Resposta Com ja hem indicat en Consultes anteriors, en relació amb…

llegir més
Funció Pública estabilitat pressupostària ajuntaments

Ajustaments a realitzar per al càlcul de l’estabilitat pressupostària amb motiu de l’ aprovació del pressupost municipal

Plantejament Quins ajustos hem de realitzar per al càlcul de l’estabilitat pressupostària amb motiu de l’aprovació del pressupost? Si contemplem la concessió per una altra Administració d’una subvenció rebuda per l’Ajuntament per a una inversió, hem de realitzar l’ajust negatiu en ingressos? En aquest cas, si no tenim altres ajustos que realitzar, resultarà inestabilitat, llevat…

llegir més
Funció Pública relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball i modificació de la plantilla

Plantejament Pel Departament de Personal, en ocasió de l’aprovació d’un Acord de creació de nous llocs de treball, s’ha informat que no és necessària la modificació de la Plantilla Pressupostària atès que existeixen llocs vacants dotats i, per tant, bastarà exclusivament amb l’Informe de la Intervenció General respecte a l’existència de crèdit per a assumir…

llegir més