Blog d'actualitat del sector públic

Benvingut al blog de continguts del Sector Públic de Fornell Consultors. Aquí trobaràs informació de tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques. Aquest contingut només està disponible en català.

Funció Pública

Procés d’estabilització: Triennis reconeguts

Plantejament Aquest ajuntament té un percentatge alt de personal laboral temporal, els quals porten més anys d’antiguitat que l’exigida per la nova normativa. La major part d’aquest personal són C1, C2 i E. El conveni laboral es remet en gairebé tot el conveni de funcionaris, coincidint amb l’exigència de titulació per cada categoria. En el…

llegir més
Funció Pública Ajuntament ven nau industrial. Està subjeta a IVA?

Ajuntament ven nau industrial. Està subjeta a IVA?

Plantejament Es procedirà a la venda d’un bé municipal consistent en una parcel·la al polígon industrial on hi ha construïda una nau. L’ajuntament ve traient processos de venda de parcel·les municipals (mitjançant subhasta o concurs depenent de si és patrimonial o patrimoni públic del sòl) amb freqüència, per la qual cosa s’aplica l’IVA en les…

llegir més
Funció Pública Places temporals no incloses en procés d’estabilització?

Places temporals no incloses en procés d’estabilització?

Plantejament La Llei 20/2021 és clara en exigir que en el procés de consolidació regit pel concurs de mèrits s’han d’incorporar totes les places que reuneixen els requisits, sense cap exclusió, configurant aquesta vinculació com una facultat reglada desproveïda de discrecionalitat, és a dir, la administració pública competent no pot excloure cap plaça ni cap…

llegir més
Funció Pública Retribució de jornades extraordinàries a funcionaris

Retribució de jornades extraordinàries a funcionaris

Plantejament Durant la pandèmia, una funcionària auxiliar administrativa vinculada a l’àrea de padró i urbanisme d’aquest ajuntament, va estar de baixa, no cobrint-se el seu lloc transitòriament, per la qual cosa els altres tres auxiliars es van distribuir el seu treball, assumint noves funcions i treballant més hores de les previstes en la jornada laboral,…

llegir més
Funció Pública IRPF retribucions funcionaris

Nou: IRPF retribucions funcionaris, per sentència

En relació amb la imputació a l’IRPF de les quantitats percebudes per un funcionari municipal corresponents a les hores extraordinàries reconegudes mitjançant sentència, la DGT assenyala que s’han d’imputar al període impositiu en què la resolució judicial adquireixi fermesa. Per això, el contribuent ha de presentar una autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora…

llegir més