Blog d'actualitat del sector públic

Benvingut al blog de continguts del Sector Públic de Fornell Consultors. Aquí trobaràs informació de tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques. Aquest contingut només està disponible en català.

Funció Pública

Finançar el pagament de sentència ferma

Plantejament Com pot l’ajuntament finançar el pagament d’una sentència ferma de 650.000 euros? Atenent que: – El requisit que ha de complir el préstec a concertar amb una entitat financera és que es destini a finançar inversions, és a dir, que la finalitat d’ aquest sigui una despesa en operacions de capital. No és el…

llegir més
Funció Pública

Excedència voluntària i condicions al reingrés

Plantejament Un treballador (laboral fix) demana el 17 d’octubre de 2023 excedència voluntària per interès particular per termini d’un any a comptar des del dia 20 de novembre de 2023. En data 16 de novembre de 2023, es declara el treballador en situació d’excedència voluntària per interès particular amb efectes de dia 20 de novembre…

llegir més
Funció Pública El fet que una empresa presenti la garantia definitiva d'un contracte mitjançant transferència bancària es pot considerar com a ....

Garanties admissibles en licitació de contractes

Plantejament El fet que una empresa presenti la garantia definitiva d’un contracte mitjançant transferència bancària es pot considerar com a forma no vàlida de constitució de garantia definitiva en virtut de l’article 108 LCSP 2017? Quin tipus de pagament es pot considerar pagament en efectiu? Resposta L’article 108 de la Llei 9/2017, de 8 de…

llegir més
Funció Pública

Romanent Tresoreria i modificació pressupost 2024

Plantejament Després d’aprovar la liquidació del pressupost 2023, arreplega un romanent de tresoreria per a despeses generals. D’altra banda, al compte 413 hi ha obligacions pendents d’aplicar al pressupost i que el pressupost 2024 no pot assumir amb els seus crèdits inicials. Es pot destinar el RTGG per finançar una modificació de crèdit que habiliti…

llegir més
Funció Pública

Treballador públic de baixa i seguiment amb detectiu privat?

Plantejament A l’ Ajuntament, es detecta una abundant absència laboral per personal que està situació de baixa laboral. L’alcalde vol licitar un contracte per contractar una empresa de detectius, per fer un seguiment d’aquestes persones i obrar en conseqüència dels resultats. Consideren que procedeix adoptar aquesta mesura? Així mateix, quin seria el procediment a seguir…

llegir més
Funció Pública

Revisions mèdiques Ajuntament i protecció de dades

Plantejament Una Corporació rep d’ una empresa el servei de revisions mèdiques anuals. A l’efecte de preparar la nova licitació necessitaríem saber, quin és el tractament que s’ha d’aplicar en relació a la protecció de dades mèdiques dels empleats? – Ha de tenir accés la Corporació a aquestes dades com a responsable del tractament? –…

llegir més
Funció Pública

Gravacions per policia local sense autorització

Plantejament Un agent de Policia Local ha adquirit i portat durant almenys dues setmanes un dispositiu de gravació corporal sense coneixement ni autorització de l’ajuntament, sense haver sigut exposada com una iniciativa necessària al cap accidental Policia ni a l’alcalde, sense haver sol·licitat la preceptiva autorització a la Delegació del Govern i sense haver sol·licitat…

llegir més