model 347 2020

Model 347 Exercici 2020. Declaració anual d’operacions amb tercers

Obligats Les Administracions Públiques estan obligades a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) en l’any natural a què es refereixi la declaració. S’ha de facilitar import anual d’operacions i detall per trimestres.  …