nova normalitat laboral

La «nova normalitat» i les seves mesures després del COVID-19

Seguim amb les mesures de prevenció i higiene, però ¿serà necessari mantenir-les passat el 21 de juny?

Segons ha publicat al BOE de l’10 de juny 2020, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, més conegut com el Decret de l’anomenada “nova normalitat” aprovat pel Govern. S’estableix per a tot el territori nacional, un seguit de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, per a garantir la protecció mentre perduri la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, una vegada que expiri la vigència de l’estat d’alarma (21 de juny de 2020). Entre les mesures de prevenció i higiene, podem destacar que les empreses han de garantir la distància entre empleats, facilitar desinfectant, reordenar els llocs de treball i l’organització de torns, o l’ús de llocs comuns, i mantenir el teletreball com a opció prioritària.

En els centres de treball

A l’entorn de treball s’estableixen les següents obligacions per al titular de l’activitat econòmica o, si s’escau, per al director dels centres i entitats, i això sense perjudici de l’acompliment de la normativa:

  1. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció
  2. Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans
  3. Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat de 1,5 metres entre el personal o, quan això no sigui possible, proporcionar EPI adequats al nivell de risc
  4. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de persones treballadores com de clients o usuaris, als centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència
  5. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

A més, quan una persona treballadora comenci a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, té l’obligació tant de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, si s’escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals, com la de col·locar-se una mascareta i seguir les recomanacions que se li indiquin, fins a ser valorat per un professional sanitari. Aquestes mesures de prevenció i higiene bàsiques, s’aplicaran a tots els sectors d’activitat i, l’incompliment d’aquestes obligacions serà sancionat.

Ús obligatori de màscares

Les màscares hauran de seguir utilitzant-se en:

  • La via pública, espais a l’aire lliure i espais tancats d’ús públic o oberts a el públic, quan no es pugui garantir el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal de, al menys, 1,5 metres.
  • Els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, i en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat infracció lleu i es sancionarà amb multa de fins a 100 euros.

Com fins ara, aquesta obligació no serà exigible als que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure-se-la, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització; tampoc quan es faci esport individual a l’aire lliure; ni en els supòsits de força major o situació de necessitat; o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, el seu ús resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.  A més, aquest Reial decret llei 21/2020, estableix que la venda unitària de mascaretes quirúrgiques no empaquetades només es podrà realitzar a les oficines de farmàcia.

Altres mesures

Addicionalment, s’adopten per Reial decret llei 21/2020 altres mesures de les que destaquem les contingudes en: ·         S’autoritza l’atorgament d’avals a les operacions de finançament que realitzi el Banc Europeu d’Inversions a través del Fons paneuropeu de Garanties en resposta a la crisi de l’COVID-19·         Sobre gestió de la prestació farmacèutica, s’estableix de manera conjuntural, i fins que finalitzi l’actual situació de crisi sanitària, la possibilitat d’establir les mesures oportunes per dispensar els medicaments en modalitat no presencial·         S’estén fins al 31 de desembre de 2020, tot i que els estatuts no ho haguessin previst, la possibilitat que les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i de el patronat de les fundacions, es celebrin per videoconferència o per conferència telefònica múltiple i que els seus acords puguin celebrar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president o quan ho sol·licitin, al menys, dos dels membres de l’òrgan.

 

Es poden posar en contacte amb els nostres especialistes en administració pública per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

Deixa un comentari

La teva adreça electrònica no es publicarà. Required fields are marked *

Enviar comentari