Fornell Advocats

Fornell Advocats

Empresa

Constitució de societats

Negociació impagats

Contractes mercantils

Reclamació per danys i perjudicis  

Concurs de creditors

Dissolució de societats

Acomiadaments

Reclamacions de quantitat

Ajuntaments i Empresa Pública

Consultoria especialitzada en Ajuntaments des de 1951 i en el Sector Públic des de 1982.

Assessorament, gestió integral i defensa davant qualsevol jurisdicció, en tots els entorns de l’Administració Pública, incloent Societats Mercantils, Consorcis, Mancomunitats, Organismes Autònoms i Fundacions.

Funció Pública, Contractació, Urbanisme, Responsabilitat patrimonial, Procediments sancionadors, Patrimoni.

Defensa lletrada a través dels nostres advocats especialitzats, davant la jurisdicció del contenciós-administratiu o jurisdicció competent.

Particulars

Separacions i divorcis

Herències i testaments

Contractes d’arres i  compra venda

Contractes d’arrendaments

Impugnació acords de  comunitat

Hipoteques

Reclamació de la clàusula sòl

Reclamació per danys

Recursos davant les administracions

Acomiadaments i conflictes col·lectius

Estrangeria

Pensions i prestacions