Administració Local

Especialitzats en el sector públic des de 1982

Administració Local o Empresa Pública

Els oferim un assessorament, gestió integral i defensa davant qualsevol jurisdicció, en tots els entorns de l’Administració Pública, incloent Societats Mercantils, Consorcis, Mancomunitats, Organismes Autònoms i Fundacions.

Resposta integral i específica davant les necessitats de les Administracions Públiques, en totes les matèries:

Gestió pressupostària, economicofinancera i patrimonial:

Planificació econòmica.
Anàlisi d’informació de costos, de l’execució pressupostària i dels Comptes anuals.
Control dirigit a l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Optimització i formació d’inventaris de béns.

 


“Gestió de les nòmines i RRHH”
Amb l’aplicació de SIGEP d’Aytos i els seus portals.

Assessor jurídic laboral de funció pública.

Més matèries:

Funció Pública, Contractació, Urbanisme, Responsabilitat patrimonial, Procediments sancionadors, Patrimoni.

Defensa lletrada a través dels nostres advocats especialitzats, davant la jurisdicció del contenciós-administratiu o jurisdicció competent.